Als een van je naasten door een bedrijfs- of verkeersongeval komt te overlijden, gaat dat uiteraard gepaard met veel emoties. Maar ook de financiële gevolgen kunnen groot zijn. In sommige gevallen kan je als nabestaande aanspraak maken op een vergoeding voor overlijdensschade. In dit artikel vertellen we je hoe dit zit.

Wat is overlijdensschade? 

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als een dierbare overlijdt, terwijl een ander (in juridische zin) aansprakelijk is voor dat overlijden. Zoals bij een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. Degene die aansprakelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar) moet deze schadevergoeding betalen.

 

Wie hebben recht op overlijdensschade?

In de wet is geregeld welke nabestaanden recht hebben op overlijdensschade. Deze groep is beperkt tot:

  • De wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.
  • Minderjarige kinderen.
  • Andere familieleden, gezinsleden of huisgenoten, maar alleen als de overledene ten tijde van het overlijden (deels) in hun levensonderhoud voorzag. Denk bijvoorbeeld aan meerderjarige kinderen die niet meer thuiswonen, maar waarvan de overledene nog wel (deels) in het levensonderhoud voorzag. Maar ook aan pleegkinderen die in het gezin zijn opgenomen. 

 

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

  • De kosten van de uitvaart. Je kunt hierbij denken aan de kosten voor de dienst, de kist, de rouwkaarten, de rouwauto en de begrafenisondernemer. Maar ook andere kosten, zoals reiskosten van nabestaanden, advertentiekosten en kosten voor de bloemen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, maar dan moeten deze kosten wel redelijk zijn. Als de overledene een uitvaartverzekering had, wordt de uitkering in mindering gebracht op de schadevergoeding.
  • De kosten van levensonderhoud van de nabestaanden. Hierbij gaat het zowel om vergoeding van (een deel van) het weggevallen inkomen als om nieuw te maken kosten voor ‘onderhoud in natura’. Van dit laatste is sprake als de overledene een (groot) deel van het huishouden, de opvoeding en verzorging van de kinderen en/of bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin op zich nam. Als nabestaande kan je geconfronteerd worden met kosten om deze werkzaamheden op te vangen. Die schade komt in veel gevallen ook voor vergoeding in aanmerking.
  • Affectieschade. Daarover lees je meer in dit artikel.

 

Berekening overlijdensschade en het belang van een voorschot

Het uitgangspunt bij de berekening van overlijdensschade is dat de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als vóór het overlijden.

Bij de berekening moet niet alleen rekening worden gehouden met weggevallen inkomsten en de kosten voor onderhoud in natura, maar ook met weggevallen uitgaven (bijvoorbeeld voor dure hobby’s en levensonderhoud). Vaak wordt ook rekening gehouden met  de leeftijd van eventuele kinderen en soms ook met de toekomstige inkomsten van de overledene. Ondanks dat hierbij verschillende rekenmodellen kunnen worden gebruikt, is de schadeberekening vaak nogal ingewikkeld. En daarmee tijdrovend. Vaak moeten hiervoor specialisten worden ingeschakeld.

Om te voorkomen dat je als nabestaande kort na het overlijden financieel in de problemen komt, is het van belang dat er zo snel mogelijk een voorschot voor je wordt aangevraagd. Daarmee kan je voorlopig de belangrijkste kosten blijven voldoen.

 

Meer weten?

Ben jij een naaste verloren door een verkeers- of bedrijfsongeval? En wil je meer weten over de mogelijkheid om de schade te verhalen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. We staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Ook nemen we je graag het gedoe en geregel rondom de schadevergoeding uit handen. We vragen een voorschot voor je aan, gaan in gesprek met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij en kennen de weg naar de (financieel) experts die kunnen helpen met het berekenen van de schade.

Deze hulp kost jou trouwens niets. De kosten voor onze dienstverlening verhalen we namelijk ook op de aansprakelijke partij. Zo proberen we jou de kracht te geven om door te gaan.

Hans Török