Heb jij letselschade opgelopen en is de aansprakelijke partij een wegbeheerder? Wij leggen uit wat de regels zijn!

De Nederlandse wegbeheerder kan op grond van artikel 6:174 BW (kwalitatieve of risicoaansprakelijkheid), dan wel krachtens artikel 6:162 BW (algemene onrechtmatige daadrecht) aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door een éénzijdig verkeersongeval ten gevolge van de (gebrekkige of gevaarlijke) toestand van de openbare weg.

De tenzij formule

De wegbeheerder is aansprakelijk wanneer de openbare weg niet voldoet aan de eisen die men daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en waardoor zich een gevaar voor personen en/ of zaken verwezenlijkt. Op de wegbeheerder rust slechts een inspanningsverplichting wat inhoudt dat de openbare weg niet steeds in perfecte staat behoeft te verkeren.

Aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder ontbreekt indien de tijdsduur tussen het ontstaan van het gebrek en het verwezenlijken van het gevaar zó kort was dat het gevaar redelijkerwijs niet te voorkomen was (zogenaamde ‘tenzij formule’). Er is evenmin sprake van aansprakelijkheid indien de wegbeheerder deugdelijk en effectief waarschuwt voor gebreken aan de openbare weg. In dat geval is een dergelijke waarschuwing toereikend. Reparatie van het gebrek, verandering van de verkeerssituatie of de afsluiting van de desbetreffende weg is dan voldoende om er voor te zorgen dat aansprakelijkheid ontbreekt.

Gebrekkig wegdek

Voor beantwoording van de vraag wanneer een wegdek gebrekkig is spelen gedragsnormen als veiligheidsvoorschriften en zorgvuldigheidsnormen een belangrijke rol. Hoe groot is de kans dat het gevaar zich voordoet en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogen redelijkerwijze van de wegbeheerder worden verlangd? Daarnaast mag van de weggebruiker ook een zekere mate van oplettendheid worden verwacht.

Art. 6:162 BW is van toepassing indien sprake is van onverharde wegen of als er zich iets op de openbare weg bevindt, zoals sneeuw, ijs, modder of bladeren. De vraag of de wegbeheerder tekort geschoten is in haar zorgplicht door het niet tijdig vrij- of schoonmaken van de openbare weg dient aan de hand van art. 6:162 BW te worden beantwoord. De openbare weg dient ruim te worden geïnterpreteerd zoals ook uit deze casus blijkt.

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van een wegbeheerder? Neem dan contact met ons op!